Kontakt
Veverkova 1495
Hradec Králové, 500 02
skolka.kamarad.hk@gmail.com
IČ: 71000755
Veverkova
725 761 533
Hrubínova
495 522 226
724 383 786

Světová škola

 

"ČLOVĚK DĚDÍ PLANETU PO SVÝCH PŘEDCÍCH A SVÝM JEDNÁNÍM JE ZA STAV PLANETY ZODPOVĚDNÝ VŮČI BUDOUCÍM GENERACÍM"

"ČLOVĚK JE DRUHEM, KTERÝ MÁ DÍKY ROZUMU NEJVĚTŠÍ SCHOPNOST OVLIVŇOVAT PROSTŘEDÍ, PROTO MÁ ZA ZEMI I NEJVĚTŠÍ ODPOVĚDNOST."

 

 

Škola opakovaně obhájila svůj titul v mezinárodním projektu Světová škola na téma "Toulky květinovou loukou."Škola dlouhodobě zařazuje do výuky i celkového života globálně rozvojová témata, podporuje aktivitu dětí a jejich iniciativu, zájem o dění kolem nás v duchu hesla ,,Mysli  globálně, jednej lokálně". Mezi hlavní cíle patří zajistit zdravý život, zvyšovat kvalitu pro všechny, chránit a udržovat přírodní prostředí, chránit a obnovovat udržitelné využívání ekosystému, zastavit úbytek biodiverzity.

Titul - Světová škola

Cíle naší Mateřské školy Kamarád

 

V naší mateřské škole se snažíme přirozenou cestou rozvíjet zdravé sebevědomí a kultivovanost. Naučit děti spolupodílet se na trvalém vztahu k přírodě, žít s ní v sounáležitosti a harmonii. Vést děti ke zvídavosti a vnímavosti světa v širších souvislostech, k harmonii a řádu, k tradicím vlastního národa i jiných kultur.

 

Hlavní cíle mateřské školy vycházejí jednak z našich podmínek, tak jak to odpovídá novým poznatkům v oblasti předškolního vzdělávání, a hlavně z potřeb dětí a jejich rodičů. Využíváme především hravých forem a pestrých  metod práce (prožitkového a kooperativního učení hrou, situačního učení, spontánního sociálního učení, aktivit spontánních i řízených…).

 Naše mateřská škola si stanovila tyto dlouhodobé vzdělávací cíle, které by měla v průběhu dalších let naplňovat:

·         celý vzdělávací program orientovat tak, aby se děti učily prožívat a chápat svět a přírodu kolem sebe, měly chuť poznávat, tvořit, přemýšlet, spolupracovat,

·         vést děti k přátelství, kamarádství, respektování jeden druhého,

·         vnímat, že svět má svůj řád, žít v souladu s pravidly trvale udržitelného života,

·         vycházet z myšlenky: „začít raději od toho, co dítě umí, než od toho, co neumí“,

·         být aktivní, dosáhnout u dětí co nejvyššího stupně kompetencí, které budou děti schopné uplatňovat v budoucím životě, 

·         připomínat dětem lidové zvyky a tradice našeho národa, čerpat z nich moudro i ponaučení,

·         vést děti k pochopení důležitost tělesného a duševního zdraví a zdravého životního stylu, 

·         pomáhat a pečovat o okolní životní prostředí, mít vztah k přírodě a projevovat citlivost,

·         rozvíjet základní lidské hodnoty.

 

Spolupráce v projektu Světová škola

 

Hlavním cílem projektu Světová škola, do kterého se naše Mateřská škola Kamarád Hradec Králové zapojila, je  v tomto roce téma Louka medonosná- Babka bylinkářka, které navazuje na loňský záměr Včela.

Naší vizí v tomto projektu je rozšíření povědomí dětí o životě, kultuře, společnosti a také o významu zdravého života, zvyšování kvality pro všechny, přijmout opatření v boji se změnou klimatu, chránit a udržovat přírodní prostředí, obnovovat a podporovat udržitelné využívání ekosystémů, zastavit úbytek biodiverzity

Naše paní učitelky podporují aktivitu a iniciativu dětí a jejich zájem o dění kolem nás v duchu hesla Mysli globálně, jednej lokálně. Podávají dětem vhodnou formou globální témata, která jsou přirozenou součástí výuky a školy. Louka je zdánlivá samozřejmost, která v sobě skrývá spoustu nečekaného. Je plná pokladů a je jen na nás, zda je chceme objevit. Učíme se používat luční bohatství jako zdroj přírodní lékárničky a seznámíme se s některými bylinami a vzácnými obyvateli. Naučíme se chápat důvod, proč jsou louky tolik důležité a k čemu skutečně slouží.

Kdo by neměl rád louku…S dětmi jsme již vytvořili herbáře pro děti a omalovánky. Vymysleli spoustu her a paní učitelky vytvořily soubor metodickým materiálu v souladu s RVP PV. Uspořádali jsme luční stezku, která obsahoval  řadu úloh, které děti plnily spolu se svými rodiči. Obdobu stezky jsme připravili také pro veřejnost a měla velký ohlas. Zaseli jsme naší první louku a máme tak možnost intenzivně její kouzlo pozorovat s využitím dalekohled., lup, kukátek a podobně. Děti zjistily, jak lahodné je jen tak mezi lučními květinami odpočívat, vnímat její zvuky a vůni. Vyprávíme si, co se ve voňavém a barevném porostu v průběhu roku odehrává. Luční semínka jsme uložili ve školní Semínkovně.  Realizujeme ji 3x do roka v rámci projektový dnů. Školu navštívila zakladatelka Semínkovny v ČR paní Klára Hrdá, strávila se dětmi několik dnů, společně si o louce povídali a vyrobili jílové koule. Návštěvy se zúčastnili také zahraničení hosté z Moldávie, kde by tento projekt rádi uskutečňovali Ve spolupráci s FAF HK realizujeme akce a aktivity pro veřejnost, navštěvujeme jejich botanickou zahradu.

Chceme přispět k řešení vybraného problému, spolupráci a informovanosti veřejnosti uspořádáním dalších akcí.

 

 

 

Obrázky květin malované dětmi z MŠ 

Herbář