Kontakt
Veverkova 1495
Hradec Králové, 500 02
skolka.kamarad.hk@gmail.com
IČ: 71000755
Veverkova
725 761 533
Hrubínova
495 522 226
724 383 786

Vnitřní řád školní jídelny

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

při Mateřské škole KAMARÁD

stravování dětí

 

Školní jídelna se řídí vyhláškou  ,,O školním stravování“ č.107/2005 Sb., a vyhláškou č.137/2004 Sb. ve znění 602/2006 o hygienických požadavcích na stravovací služby a změn provedených vyhláškou č.107/2008 Sb., nařízením Evropského parlamentu a rady č.852/2004 o hygieně potravin a školským zákonem.

Právní předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři MŠ.

 

Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce v chodbě MŠ.

Sestavování jídelního lístku se řídí zásadami správné výživy a spotřebním košem vybraných potravin.

Dětem je zajišťován rozmanitý pitný režim s možností výběru. Školní jídelna neposkytuje dietní stravování.

 

Stravné se platí zálohově převodem na účet MŠ    9332511/0100  do 25. dne předcházejícího měsíce.
Vyúčtování přeplatků za neodebranou a odhlášenou stravu bude u dětí uskutečněno k 31. 8. aktuálního školního roku. Přeplatky budou vráceny v následujícím měsíci na účty uvedené v Listu strávníka.

 

 Odhlašování dětí

Probíhá webovým prohlížečem individuální odhláškou zákonného zástupce dítěte a to vždy den předem do 12. 00 hod!!!  Další dny je, povinností zákonných zástupců dítě odhlásit.

Tel. čísla: 725761533 = MŠ Veverkova; 724383782 = MŠ Hrubínova

 

Výše stravného pro školní rok 2022/2023

děti 3-6 r.   celodenní stravné:                      45,- Kč           rozpis denní stravy:

bez odpolední svačiny:                                  36,- Kč           svačina = 10,-   oběd =  22,-  odpol. svačina = 9,- , nápoj = 4,- / 3-6 let

                                                                       

děti 7-10 r. celodenní stravné:                     49,- Kč           svačina = 12,- oběd =  24,- odpol. svačina =  9,-, nápoj = 4,- /  7 – 10 let

bez odpolední svačiny:                                  40,- Kč

 

Výše zálohy:

Stravné na nový měsíc se platí předem.

Dítě, které nemá zaplacenou stravu, nemá na ni nárok!

 

VÝDEJ OBĚDU NA TŘÍDÁCH

MŠ Veverkova

MŠ Hrubínova

A – Sovičky

11,30 – 11,45hod

A – Sluníčka

11,30 – 11,45hod

B – Berušky

11,30 – 11,45hod

B – Berušky

11,30 – 11,45hod

C – Žabičky

11,30 – 11,45hod

C – Rybičky

11,30 – 11,45hod

D – Delfínci

11,30 – 11,45hod

 

 

 

Odběr stravy (neplánovaná nepřítomnost)

Podle zákona č.561/2004Sb a vyhlášky 107/2005Sb. první den neplánované nepřítomnosti dítěte v MŠ se považuje za pobyt v MŠ.  Hmotné zabezpečení se poskytuje dětem MŠ jen po dobu pobytu ve škole.

Obědy lze pro dítě 1. den neplánované nepřítomnosti odebrat v kuchyni ŠJ a to od 10.45-11.15 hod.

Školní jídelně po vydání teplého pokrmu domů končí odpovědnost za kvalitu vydaného jídla, danou hygienickými požadavky dle vyhlášky č.137/2004 Sb., §25. 

 

Zákaz výdeje obědu do skleněných nádob!!!

 

Organizační dodatek školy

 Výše školného pro školní rok 2022/2023 …………….600,- Kč

 

 Dotazy a připomínky k provozu ŠJ přijímá Svatava Poletová, vedoucí ŠJ

 

 

V Hradci Králové, dne: 1. 9. 2022                                                Mgr. Bc. Marie Pražáková, DiS – ředitelka MŠ